CAESAREA

Caesarea jest ze všech provincií největší, co do počtu ostrovů, i počtem obyvatelstva. Je taky nejbohatší, přestože žádnou z provincií nezle nazvat chudou. Dáno je to tím, že zde je centrum nejen státní, ale i obchodní a žije zde taky mnoho z nejdůležitějších (a nejbohatších) obyvatel Císařství. Jako všude (krom Silvy, jaká bývala), v Ceasarei převládá lid liberosský. Glowyrů žije zde jen poskrovnu - nejvíce pod horou Crassus. Jsou ale ze všech Glowyrů nejvíce ochotni stýkat se s jinými národy a měnit své výrobky (zřídka i vzácné pyrenium) za zboží od farmářů a řemeslníků z povrchu. Agger - hlavní město provincie i císařství hostí hlavní justiční a správní instituce, sídlí zde nejvyšší soud a Císařská Věznice, stejně jako nejstarší univerzita Císařství. Dále zde sídlí Vysoká škola válečná, již vede starý generál Agoryn. Studenti a absolventi této školy nejsou v armádě nijak zvlášť oblíbeni – jedná se zpravidla o protekční syny elit a šlechticů, kteří se na frontu podívají leda dalekohledem. Agger je bydlištěm několika velmi vlivných Sigrietských rodin. Většina z nich se věnuje obchodu - hlavně s rybami a cennými nerosty. Nikdy nebylo snadné potkat v Caesarei Kongha - Aggeru se přímo vyhýbali, protože jim nesvědčí shon velkoměsta. Pokud do provincie zavítali, tak pouze jako delegace k některému z vážených úředníků, nebo k samotnému císaři. V současnosti ale zřídili v lesích kousek za městem nevelký tábor obývaný členy delegace, která neustále naléhá na Císaře a jeho aparát, aby co nejrychleji vypátrali příčiny katastrofy na Silvě. Zato Marinheiros v Aggeru nehledejte (leda ve věznici nebo na popravišti) - těch jsou plné chudinské a přístavní čtvrti (samozřejmě i šatlavy) všech pobřežních městeček v provincií, na Caesarei v jejím největším přístavu Ostrii. Nemálo rodin tohoto mořského lidu zde přebývá trvale, což místním vadí a často dochází k potyčkám. V Ostrii sídlí také Námořní Akademie generála Androna, škola, jejíž absolventi jsou, na rozdíl od těch z Agorynovy Vysoké Školy Válečné, respektováni a ceněni pro své schopnosti a zkušenosti, a dále Císařská Celnice. Po řece Ebys, která Agger s Ostrií spojuje, proudí z a do hlavního města velké množství lidí a zboží, které císařští úředníci nezapomínají řádně ocenit a proclít, někdy i více než jednou.

Malý lid navštěvuje hlavní město pouze v čase důležitých svátků, nebo na výslovné pozvání Císaře.

V celé provincii, zejména v Aggeru je u místních v oblibě politika. I lid venkovský se na rozdíl od jiných provincií aktivně angažuje v politice a vždy, když se o něčem rozhoduje společně, každý se snaží účastnit se a podpořit ty, kterým věří. Byť má zde každý svůj oblíbený urozený rod, který podporuje, loajalita Císaři je zde ze všech provincií nejsilnější. Nezřídka kvůli politice a rozdílným názorům dochází k hádkám v tavernách i na ulicích - málo je ale případů, kdy pře vyvrcholí rvačkou a i ta bývá spíš symbolická. Stranou politického dění se drží toliko místní Marinheiros a Glowyrové.

Nejvýznamnějšími událostmi tedy bývají různé volby a referenda, byť ty skutečně důležitá a zásadní rozhodnutí leží zcela na našem moudrém a spravedlivém Císaři a jeho úřednících. Krom toho ale není nouze o různé slavnosti, protože mocní provincie dbají na to, aby měl lid (o kterého podporu usilují) dost příležitostí k zábavě. Častá jsou vystoupení hudebníků a jiných umělců, sousedská sportovní klání a okázalé hostiny.

Caesarea je rovněž místem, kde stojí jediný chrám Kultu Světla. Nestojí ale v hlavním městě, jak by se dalo očekávat, ale stranou od hlavního dění - v ruině pevnosti z dob zpřed Zkázy. Díky tomu, že Kult vlastní i větší počet nemovitostí v Aggeru, je ale někdo z Velekněží vždy přítomen u dvora i s početným doprovodem.

Caesarea je klenotem, zářící korunou celého Císařství. Nicméně pozlátko a ruch z oslav a hostin přestává maskovat špínu, korupci a nářek těch, kteří jsou v kobkách pod Císařským palácem vězněni.

Aktuální stav k roku 316 se díky trvající občanské válce značně liší. Většina provincií díky válce ztratila a jen málo jich získalo. Podrobnější informace o současné situaci doplníme do konce března.