O císařské justici

Pojednání o justici, zákoníku a právu Leirinském obecně

Císařství před rokem 315 a po něm

Zákoník, vydaný roku 162 Ceasiorinem, obsahoval množství nepřesných a často drakonických pravidel, které odráželi stav tehdejší společnosti Císařství, prožívající bolesti porodní. To, že k jeho reformaci dochází až nyní, tedy po více než sto letech, je věc jistě nepříjemná a lemplovství zavrženihodné, nicméně kdo by si myslel, že se zde doteď sekali ruce nohy a uši vedle velmi dobře a moderně fungujícího státního aparátu, nemohl by se více mýlit.

Justiční praxe vzala velmi rychle otěže práva do vlastních rukou a soudci ustanovení konzulem, brzy začali soudit pouze dle svého nejlepšího svědomí a vědomí (tzv. ekvity), používajíc obsoletní zákoník toliko jako berličku ve zcela minimálním množství případů.

Roku 315, kdy byl císař Elerius Getha I. Dobrotivý prohlášen Spasitelem a došlo k všeobecnému prolnutí Kultu a Císařství v jedno, nebylo již třeba sekularizace práva světského. Císař se osobně zúčastnil Sněmu Ardentis a vznikla novelizace zákoníku, který byla vpravdě strohá ale o to více vypovídající o aktuální situaci. Císařským dekretem byla novelizace vydána (a starý zákoník současně prohlášen za neplatný) pod jménem Corpus Praecepta Elerien a obsahovala pět pravidel chování, vycházejících přímo z Knihy Světla, pod které bylo možné subsumovat neboli podřadit prakticky všechny zločiny. Soudci, většina jich nově ustanovena, poté dostali instrukce jak podle nového dekretu soudit, stejně jako Maioři. Další vývin nové úpravy ukáže až samotná praxe.

Citace z Knihy Světla a činy, které soudci v praxi pod jednotlivá pravidla podřazují.
 

bratr Erenis - Nikdy nezabiješ žádného člověka jakožto stvoření světla, protože ani ty nechceš být zabit.

  • obsahuje násilné zločiny vraždy, zabití, ublížení na zdraví, zranění, napadení atp. včetně pokusu
  • tresty v rozpětí: lehký žalář, těžký žalář, smrt

bratr Velon - O přebytek se vždy podělíš s potřebnými, protože skrze jejich štěstí můžeš nalézt to své.
     - v přeneseném pojetí obsahuje zločiny krádeže, loupeže, majetkových podvodů atp.

  1. tresty v rozpětí: pokuta, odebrání majetku,  lehký žalář, těžký žalář

bratr Haret - Budeš ctít a následovat světlo, protože jen skrze něj dojdeš věčného povznesení.

  1. obsahuje zločiny proti víře, hlavně používání magie atp.

  2. tresty v rozpětí: pokuta, odebrání majetku, lehký žalář

bratr Mehral - Nikdy nebudeš nečině přihlížet zlu v jakékoliv formě, protože by ses stal jeho součástí.

  1. obsahuje veškeré ostatní zločiny, které nelze podřadit pod žádné z předchozích        pravidel, včetně účastenství a nabádání

  2. tresty v rozpětí: pokárání, pokuta, odebrání majetku, lehký žalář, těžký žalář, smrt

A nakonec já, Tenroll - Vždy budeš následovat tyto šlechetné cíle, protože jen tak se staneš pravým Sollanem a vyhneš se věčnému zatracení v temnotě.

  1. zastřešuje legitimitu a legalitu dekretu ve jménu tohoto pravidla se konstatuje porušení nějakého z předchozích v rozsudku

Dekret zároveň kromě jiného upravuje právo na obhajobu a ustanovování soudců.

Soudci jsou jmenování do jednotlivých distriktů Konzulem provincie na návrh Maiora distriktu ze vzdělaných a učených občanů. Konzul zároveň funguje jako jediná odvolací instance, kdy na základě zaslaného dopisu může a nemusí přijmout audienci provinilého nebo trest přímo změnit/zmírnit/zrušit. Nitor smí ve své provincii dočasně plnit funkci soudce, pokud řádně ustanovenýho soudce není k dispozici.

Co se týče civilních sporů, tedy ne trestních ale věcí, ve kterých je třeba rozhodnout spor mezi dvěmi osobami, řídí se soudy vlastním volným uvážením. Provinění ve věcech vojenských řeší (a vykonávají) přímo na místě vyšší armádní důstojníci stejně jako doposud.
 

Republika r. 315

Je na tom stejně jako bylo Císařství před vydáním Corpus Praecepta Elerien, ačkoliv díky válečnému stavu se jedná prakticky pouze o vojenské soudy a jelikož nejsou ustanoveni soudci, soudí civilní spory nejspíše také vyšší důstojníci. Je možné, že Senát pracuje na vlastní kodifikaci.