O VÍŘE

Co se víry a různých náboženství týče, je Leirin od Zkázy velice konzervativním místem. Díky úspěšné misijní politice Kultu Vnitřního Světla je Kniha Světla prakticky všeobecně uznaným zdrojem všech informací o duchovním životě jedotlivce i společnosti. Významně tomu napomáhá skutečnost, že je napsaná stylem velice příjemným i pro posluchače z řad laiků a její slovník i formulace jsou srozumitelné i pro lidi bez vzdělání.

Základní myšlenkou, kterou šíří je nauka o Světle, které je přítomné ve všem živém (Kult  uznává jako živé bytosti i vesmírná tělesa) a které je projevem kvalitního duchovního života. Toto světlo má moc měnit věci i ve fyzickém světě a ovlivňovat veškeré bytí. Cílem každého věřícího je dosáhnout co nejvyšší kvality duchovního života. Jestli se člověku v této snaze daří, se dá rozeznat poměrně lehce. V případě, že dosáhne vyššího stupně chápání světa a jakéhosi "osvícení", začne lehce zářit. O náročnosti a ambicióznosti takové snahy svědčí mimo jiné fakt, že i samotní Kněží září jen velmi slabě a i tento úkaz je pozorovatelný pouze ve tmě (ve které konec konců většina obřadů Kultu probíhá).

Před Zkázou (a krátce po ní) ale převládala víra v obrovské množství malých lokálních bůžků a duchů - strážců. Dá se bez velké nadsázky říct, že každý potok, vršek, či remízek měly svého vlastního boha (nebo bohyni). Někteří z nich měli podobu lidí, jiní zvířat a ničím výjimečným nebylo ani božstvo zjevující se v podobě květů, nebo stromu. Kněží neměli jednotný postup ani výklad víry a tak není možné mluvit o jednom onkrétním náboženství (byť mnoho prvků měly lokální podoby společných) Učení Kultu nicméně nevyvíjelo žádnou snahu působení ani existenci těchto božstev vyvracet, nebo popírat. Kniha Světla říká poměrně jasně, že působení těchto forem bytí ustalo ve chvíli začátku Zkázy, kterou Kniha vysvětluje jako očistu samotného světa, po které je vše staré, nefunkční a zbytečné zničeno a pozvolna přichází nový řád věcí. Tento proces má být úplný ve chvíli, kdy se proud světla v Hrobě Světa ztratí a bude nahrazen proudy světla vycházejícího ze všech živých bytostí. To ovšem vyžaduje osvícení všech, což je pro Kult velkým úkolem.