Úvod do státní správy

Císař

  • má nejvyšší a absolutní moc
  • velí armádě a flotile, oficiálně mu podléhají i magické školy
  • vydává dekrety, jejichž účinnost se vztahuje na celé Císařství, pokud není v dekretu přímo řečeno jinak

Garrulové

  • jsou zástupci provincií přímo v císařském městě
  • Je jich pět (císařskou provincii zastupuje přímo císař)
  • mají sloužit jako poradní orgán císaře, nemají žádnou výkonnou moc. Takže, když chce císař něco vědět o určité provincii, zeptá se příslušného Garrula
  • na základě zasedání zasílají do svých provincií Listinu doporučení. Ta není závazná, i když je zvykem, že se jí konzulové alespoň částečně řídí.
  • Garrul nemusí být  z provincie, kterou zastupuje (původně tomu tak bylo, ovšem jedná se o poměrně prestižní místo, tudíž momentálně to funguje spíše tak, kdo dá víc)

Consulové

  • jsou výkonnými správci provincií
  • do svého úřadu jsou jmenováni císařem
  • jsou nejvyššími lokálními veliteli císařského vojska
  • vydávají provinční edikty (Účinnost ediktu je omezená pouze na území jimi spravované provincie. Pokud jsou v rozporu s císařskými dekrety, dává se přednost dekretům)

V případě dlouhodobější nepřítomnosti Consula je určen Alter Consul, který jej zastupuje až do návratu (nebo do jmenování nového Consula). Alter Consul musí být volen Maiory, nebo jej určí Consul sám - tím se ale sám automaticky vzdává své funkce a Alter Consul působí do jmenování nového.

Dalším významným úřadníkem je Questor, coby správce císařské pokladnice.

 

Správa provincie

Maior

  • starosta některého z měst (nebo větších obcí obecně) provincie, který spravuje svůj Distrikt (čítající ono město a určené přilehlé vesnice
  • je volen rody distriktu (Konzul má v tomto případě právo veta, ale s jeho aplikací nejsou dobré zkušenosti, takže se vždy radši nějak domluví předem)

Princeps

  • skutečný velitel vojenské posádky Distriktu (oficiálním nejvyšším velitelem je Maior)

 

v menších distriktech tyto dvě funkce často splývají v jednu

 

sepsal: Rodvinus Tardus